Küldetésnyilatkozat

A TÁRKI csoport szervezeti céljai, hitvallása és működése elveinek főbb sarokpontjai

A Tárki Csoport Szervezeti és Működési Szabályzata arra szolgál, hogy a TÁRKI Csoport tevékenységének szabályozható elemeit világosan formába öntse. Mindazonáltal, egy szervezet életében megszámlálhatatlan olyan eset van, amikor a megoldást nem adja meg a formális szabályzat. Ilyen esetekre, valamint a mindennapi működés egységessége és integritásának előmozdítása érdekében a következő passzusok a szervezeti hitvallást és a fontosabb célokat rögzítik.

A TÁRKI Csoport tagjainak legfontosabb tevékenységi területei az alkalmazott empirikus társadalomkutatás, gazdaságkutatás, alkalmazott közpolitikai elemzések, szakértői tevékenység és piackutatás.

A TÁRKI Csoport működésének legfontosabb erőforrását jó hírneve adja. E jó hírnév, aminek megőrzése mindenek előtt való, az intézmény függetlenségének, tevékenységei és produktumai szakmai alaposságának, kiegyensúlyozottságának, nyitottságának és a TÁRKI demokrácia iránti elkötelezettségének köszönhető.

Függetlenség. Üzletpolitikájában és a megrendelői kör alakításában a TÁRKI Csoport arra törekszik, hogy intézményei függetlenségét meg tudja őrizni. Ennek érdekében a TÁRKI Csoport tagjainak olyan üzletpolitikát kell folytatnia, ami nem engedi meg, hogy egy adott érdekcsoport vagy politikai irányzat olyan befolyást szerezhessen, aminek a révén létrejövő anyagi kiszolgáltatottsági helyzet a közreadott elemzések és értékelések hitelességét bármilyen módon veszélyeztetné.

Szakmai alaposság. A TÁRKI Csoport egyik legfontosabb erőforrása az általa kibocsátott elemzések hitelessége. Hiteles elemzések és adatközlések pedig csak a szakmai megalapozottság és a mesterségbeli tudás mindenek elé helyezése révén érhetők el. Ennek érdekében a TÁRKI minden munkatársa esetében a tevékenység értékelésének legfontosabb kritériumát a szakmai színvonal mércéje szolgáltatja. A TÁRKI belső értékelési rendszerében a végső mércét a teljesítmény kell, hogy jelentse. A szakmai elemzéseknek a szisztematikus, analitikus, empirikus kutatás legkorszerűbb módszertani sztenderdjeinek kell megfelelniük.

Kiegyensúlyozottság. A TÁRKI Csoport által készített elemzéseket mindig a kiegyensúlyozottság jellemzi. A talált eredmények alapján prezentált elemzéseknek rá kell mutatniuk arra, hogy bármilyen értékelő következtetést is vonnak le azokból, minden, következtetés gyakorlatba átültetésének vannak előnyei és árnyoldalai. A TÁRKI Csoport által elkészített elemzéseknek ezekre a pozitív és negatív vonatkozásokra mindig fel kell hívniuk a figyelmet.

Nyitottság. A TÁRKI Csoport tevékenysége és szakmai produktumainak előállítása során nem enged teret sem politikai, sem szakmai prekoncepcióknak. Munkatársai a kutatások, elemzések következtetéseit csak az adott kutatás során feltárt valamint a korábbi szakmai vizsgálatokban szerzett tapasztalatokra alapozzák. A szakmai nyitottság eleme a diszciplináris nyitottság is. A TÁRKI Csoport elemzései építenek az empirikus társadalomkutatás legkülönbözőbb ágainak (szociológia, közgazdaságtan, politikatudomány, demográfia), valamint a módszertani diszciplínáknak (statisztika, matematika) eredményeire. A TÁRKI Csoport politikai nyitottsága azt jelenti, hogy elfogad megbízásokat minden olyan szervezettől és irányzat képviselőjétől, akik a demokrácia játékszabályait maguk számára előírják és tiszteletben tartják. Nem fogad el viszont megbízásokat akkor, ha akár csak a gyanúja is felmerül annak, hogy elemzései akár csak közvetetten is alapot szolgálhatnak valamilyen, a demokrácia értékeit aláásó tevékenység igazolására.

A TÁRKI Csoport szervezete és a szervezet napi tevékenysége mindenekelőtt annak van alárendelve, hogy a fenti szempontok érvényesítése mellett a csoport az empirikus társadalomkutatási és gazdaságkutatási tevékenység, tanácsadás, szakértői munka, piackutatás révén legyen képes legalább az önfenntartó működésre, lehetőség szerint pedig a bővülésre.