Küldetésnyilatkozat

A TÁRKI Zrt. szervezeti céljai, hitvallása és működése elveinek főbb sarokpontjai*

A TÁRKI Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata arra szolgál, hogy a TÁRKI Zrt. (a továbbiakban: TÁRKI) tevékenységének szabályozható elemeit világosan formába öntse. Mindazonáltal, egy szervezet életében megszámlálhatatlan olyan eset van, amikor a megoldást nem adja meg a formális szabályzat. Ilyen esetekre, valamint a mindennapi működés egységessége és integritásának előmozdítása érdekében a következő passzusok a szervezeti hitvallást és a fontosabb célokat rögzítik.

A TÁRKI legfontosabb tevékenységi területei az alkalmazott empirikus társadalomkutatás, alkalmazott közpolitikai elemzések, szakértői tevékenység, piackutatás és véleménykutatás.

A TÁRKI működésének legfontosabb erőforrását jó hírneve adja. E jó hírnév, aminek megőrzése mindenekelőtt való, az intézmény függetlenségének, tevékenységei és produktumai szakmai alaposságának, kiegyensúlyozottságának, nyitottságának és a TÁRKI demokrácia iránti elkötelezettségének köszönhető.

Függetlenség. Üzletpolitikájában és a megrendelői kör alakításában a TÁRKI arra törekszik, hogy az intézmény a függetlenségét meg tudja őrizni. Ennek érdekében a TÁRKI vezetésének olyan üzletpolitikát kell folytatnia, ami nem engedi meg, hogy egy adott érdekcsoport vagy politikai irányzat olyan befolyást szerezhessen, aminek a révén létrejövő anyagi kiszolgáltatottsági helyzet a közreadott elemzések és értékelések hitelességét bármilyen módon veszélyeztetné.

Szakmai alaposság. A TÁRKI egyik legfontosabb erőforrása az általa kibocsátott elemzések hitelessége. Hiteles elemzések és adatközlések pedig csak a szakmai megalapozottság és a mesterségbeli tudás mindenek elé helyezése révén érhetők el. Ennek érdekében a TÁRKI minden munkatársa esetében a tevékenység értékelésének legfontosabb kritériumát a szakmai színvonal mércéje szolgáltatja. A TÁRKI belső értékelési rendszerében a végső mércét a teljesítmény kell, hogy jelentse. A szakmai elemzéseknek a szisztematikus, analitikus, empirikus kutatás legkorszerűbb módszertani sztenderdjeinek kell megfelelniük.

Kiegyensúlyozottság. A TÁRKI által készített elemzéseket mindig a kiegyensúlyozottság jellemzi. A talált eredmények alapján prezentált elemzéseknek rá kell mutatniuk arra, hogy bármilyen értékelő következtetést is vonnak le azokból, minden, következtetés gyakorlatba átültetésének vannak előnyei és árnyoldalai. A TÁRKI által elkészített elemzéseknek ezekre a pozitív és negatív vonatkozásokra mindig fel kell hívniuk a figyelmet.

Nyitottság. A TÁRKI tevékenysége és szakmai produktumainak előállítása során nem enged teret sem politikai, sem szakmai prekoncepcióknak. A TÁRKI munkatársai a kutatások, elemzések következtetéseit csak az adott kutatás során feltárt, valamint a korábbi szakmai vizsgálatokban szerzett tapasztalatokra alapozzák. A szakmai nyitottság eleme a diszciplináris nyitottság is. A TÁRKI elemzései építenek az empirikus társadalomkutatás legkülönbözőbb ágainak (szociológia, közgazdaságtan, politikatudomány, demográfia), valamint a módszertani diszciplínáknak (statisztika, matematika) eredményeire. A TÁRKI politikai nyitottsága azt jelenti, hogy a TÁRKI elfogad megbízásokat minden olyan szervezettől és irányzat képviselőjétől, akik a demokrácia játékszabályait maguk számára előírják és tiszteletben tartják. Nem fogad el viszont megbízásokat akkor, ha akár csak a gyanúja is felmerül annak, hogy a TÁRKI elemzései akár csak közvetetten is alapot szolgálhatnak valamilyen, a demokrácia értékeit aláásó tevékenység igazolására.

Nemek közti egyenlőség. A Tárki Zrt. mind a kutatott témák tekintetében, mind pedig napi működésében fontosnak tartja a nemek közötti egyenlőség érvényesülését. Utóbbi tekintetében kiemelten fontosnak tartja a nemek szerinti megkülönböztetés, diszkrimináció tilalmát, az egyenlő bánásmód alapelvét, a családbarát munkahely megteremtésének és erősítésének alapelvét, valamint a nemek közötti esélykülönbségek csökkentésének alapelvét. A Tárki személyzeti politikájában szem előtt tartja az egyenlő lehetőségek biztosításának alapelvét, aminek szellemében a Tárkihoz állásra vagy munkára jelentkezők neme, életkora, fizikai mobilitási képessége vagy bármilyen egyéb jellemzői irrelevánsnak kezelendők a munka elvégzésére való képesség tekintetében és mint ilyenek sem előnyt, sem hátrányt nem jelentenek egy adott pozícióra való alkalmasság megítélését illetően.

A TÁRKI szervezete és a szervezet napi tevékenysége mindenekelőtt annak van alárendelve, hogy a fenti szempontok érvényesítése mellett a csoport az empirikus társadalomkutatási és gazdaságkutatási tevékenység, tanácsadás, szakértői munka, piackutatás révén legyen képes legalább az önfenntartó működésre, lehetőség szerint pedig a bővülésre.

 

*Kivonat a Tárki Zrt Szervezeti és Működési Szabályzatából