Adatkezelési tájékoztató - (álláspályázathoz kapcsolódó ügyintézés)

A Tárki Társadalomkutatási Intézet Zrt. ezúton tájékoztatja Önt az alkalmazotti, illetve gyakornoki pályázathoz kapcsolódó ügyintézés (továbbiakban: álláspályázathoz kapcsolódó ügyintézés) során folyatott adatkezelésről.
 
A GDPR-rendelet értelmében 
 
személyes adat (továbbiakban: adat): azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ, amelyből azonosítható az a természetes személy közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján;
 
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 
A kezelt adatok köre
önéletrajzban foglalt adatok, elérhetőség, végzettségre vonatkozó adatok és iratmásolatok

Adatkezelés célja
A Tárki Zrt. jogszabályban, az Alapszabályban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott, feladatai teljesítése kapcsán munkaviszony, illetve gyakornoki pozíció létesítése érdekében folytatott ügyintézés

Adatkezelés jogalapja
az érintett fél beleegyezése. A kezelt adatok körét az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDRP, EU 2016/679) határozza meg. 

Adatkezelést folytató alkalmazottak
A Tárki Zrt. szervezeti egységeinek vezetői, szervezeti egységek titkárságai és a vezető által kijelölt személy a saját szervezeti egységeik kapcsán meghirdetett álláspályázatok vonatkozásában a Tárki Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatában, illetve munkaköri leírásuk szerint meghatározott feladatkör teljesítése érdekében. 

Adatkezelés módja
A Tárki Zrt. az álláspályázatok ügyintézése keretében az adatkezelést jogszerű, tisztességes, a természetes személyek számára átlátható módon, a természetes személyek jogait biztosítva, az adatok tárolását a feltétlenül szükséges időtartamra korlátozva valósítja meg, elkerülve, hogy adatvédelmi incidens történhessen. 
  
A Tárki Zrt. adatkezelést folytató munkatársai az adatkezelésben érintett adatokat a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezelik, tárolják, illetve semmisítik meg. Az adatkezelésben részt vevő munkatársaknak munkaköri leírásuknak megfelelően titoktartási kötelezettségük van, a kezelt adatok az adatkezelés során szolgálati titoknak minősülnek.

Adatkezelés időtartama
A kezelt személyes adatokat a Tárki Zrt. csak az általa meghirdetett állásokra érkező pályázatok ügyintézése során használja fel. Amennyiben ezt az álláspályázat beadója kifejezetten kéri, a Tárki Zrt. a beérkezett pályázatot a konkrét állás betöltése után haladéktalanul megsemmisíti. 

Adatkezeléssel érintett fél jogai és ezek biztosítása

  • tájékoztatás-kérés 

Az adatkezeléssel érintett felek az adatkezelési folyamat elején tájékoztatást kapnak, a tájékoztatás az adatkezelés teljes időtartama alatt a Tárki honlapján elérhető. Az adatkezelés teljes időtartama alatt az adatkezelésről tájékoztatás a tarki@tarki.hu e-mail címen kérhető. 

  • tiltakozás az adatkezelés, illetve az adattovábbítás ellen

A tiltakozás az adatkezelés ellen az adatkezelés teljes időtartama alatt a tarki@tarki.hu e-mail címen jelezhető. 

  • az adatok helyesbítésének, módosításának kérése

A valóságnak megfelelő adatok feltüntetéséről való gondoskodás a pályázat beadójának kötelessége. Az adatok módosítását az álláspályázatban megjelölt kapcsolattartónál lehet kezdeményezni.

  • az adatok zárolásának, illetve törlésének igénylése

A tarki@tarki.hu címen kérhető. A Tárki Zrt. adattörlési igénylésnek csak az adatkezelés módja, időtartama fejezetben meghatározottak szerint tud eleget tenni. Amennyiben a törlési kérelemnek nincs akadálya, a Tárki Zrt. a kért adatokat 15 napon belül törli és erről az érintettet az általa megadott e-mail címen értesíti.

  • jogorvoslat kezdeményezése

Adatkezeléssel kapcsolatos panasz esetén közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt, illetve jogellenes adatkezelés esetén polgári per kezdeményezhető az illetékes törvényszék

A Tárki adatkezelésével kapcsolatban minden információ megtalálható a Tárki honlapján. Amennyiben további kérdése van, kérjük, forduljon hozzánk a tarki@tarki.hu címen. 

GDPR Adatvédelmi Tisztviselő (DPO): ....
A NAIH nyilvántartása ITT elérhető.

Budapest, 2022. 02. 20.