R-Home projekt- Lakhatás, lehetőségek, aktivizálás, fejlesztés

A projekt célja 

Az R-Home projekt általános célja a romákat érintő hátrányos megkülönböztetés csökkentése, a romák társadalmi integrációjának támogatása, aktív részvételük elősegítése a társadalmi párbeszédben. További fontos célkitűzésünk a romák és a romákat támogató civilek kapacitásainak bővítése és fejlesztése. 
A szegregátumokban élőknek nem csak a lakhatási nehézségekkel kell szembesülniük. Az itt élőknek az oktatáshoz, a foglalkoztatáshoz és az egészségügyhöz való hozzáférés is sokkal nehezebb. Összességében elmondható, hogy a rossz lakhatási körülmények általánosságban is negatívan befolyásolják a romák társadalmi integrációját.  
Ez az oka annak, hogy a program fókuszában a lakhatás, a lakhatáshoz való hozzáférés áll. Arra törekszünk, hogy olyan megoldásokat találjunk, amelyek csökkentik a szakadékot a romák és nem romák között, valamint segítséget nyújthatnak az egészséges és biztonságos lakhatáshoz és a közművekhez, mint például a vízhez, áramhoz vagy gázhoz való hozzáféréshez.  
Véleményünk szerint, ahhoz, hogy változást érjünk el, nem elég elméleti szinten vizsgálni a romák lakhatási lehetőségeit és a romákkal kapcsolatos lakhatási politikákat, gyakorlatban is meg kell ismernünk a romák személyes élményeit és történeteit. 
Figyelemmel kell lennünk arra is, hogy a kérdésnek több dimenziója van: a probléma nem csak a helyi és nemzeti eljárásmódokban, illetve az előítéletekben gyökerezik, hanem abban is, hogy a romák mennyire akarnak/tudnak/képesek aktívan részt venni a társadalmi és politikai életben.   
Annak ellenére, hogy a romák aktív társadalmi részvétele nagyon fontos, ők mégis nehezen találják meg a társadalmi szerepvállalás megfelelő formáit.  
Pedig az aktívizmus a leghatékonyabb módja a romák társadalmi szerepvállalásának, hiszen a romáknak is azon törvények és elájárásmódok szerint kell élniük, amelyeket legtöbbször nem romák fogalmaznak és fogadnak el. 
Különösen fontosnak tartjuk a roma fiatalok és nők társadalmi szerepvállalását: a nők többszörösen is szembesülnek a hátrányos megkülönböztetéssel, és ha az ő helyzetük javul, az pozitív hatással lehet az egész családra és a közösségre, míg a fiatalok képviselik a jövőt, és kulcsfontosságú szerepük lehet a nemzedéken átívelő szegénység és diszkrimináció ördögi körének megszakításában. 

A projekt tervezett tevékenységei 

 • Nemzetközi kutatás a romákat érintő lakhatási kérdésekről 
  A kutatás a roma lakhatási politikákat vizsgálja a projektben résztvevő országokban, amelyek Franciaország, Olaszország, Románia, Magyarország és Spanyolország.  A kutatás az alábbi területekre fókuszál: 

-  irányelvek, eljárások és programok a nyomornegyedekben, szegregált telepeken élő romákkal           kapcsolatban 
- antidiszkriminációs eszközök a romák ingatlantulajdonhoz vagy bérleti joghoz való hozzáférésének   elősegítésére  
- a társadalmi támogatás különböző formái a konfliktusok kezelésére, és a kirekesztett családok   segítése a helyi lakóközösségekbe való beilleszkedésben valamint a lakhatási bizonytalanság   csökkentésében 
- olyan programok, amelyek segítségével javulhat a romák hozzáférése a hivatalos bankrendszer által   nyújtott kölcsönökhöz és hitelekhez 

 • Tapasztalat és tudás megosztás az alábbi témakörökben: 
  olyan jó gyakorlatok és projektek megismerése, amelyek sikeresek a romák lakhatási körülményeinek javításában, 

- roma integrációval kapcsolatos pozitív tapasztalatok megosztása, 
- pozitív tapasztalatok megismerése a romák politikai, civil és kulturális életben való részvételéről és   roma egyesületekről, 
- Azon kulcsfontosságú tényezők megismerése, amelyek segíthetik, vagy éppen akadályozhatják azt,   hogy a romák aktív állampolgárok legyenek, valamint részt vállaljanak a közösségük társadalmi és   civil ügyeiben. 

A tapasztalatainkat nemzeti és európiai szintű ajánlások megfogalmazásával összegezzük.  

 • Romák bevonása és társadalmi szerepvállalásuk erősítése 
  E tevékenységgel kettős célunk van; megismertetni a romákkal a jogaikat, és tudatosítani bennünk az aktivizmus és társadalmi szerepvállalás fontosságát. 

Rövid videókat fogunk készíteni, amelyekben romák sikeres és pozitív lakhatással kapcsolatos történeteit mutatunk be. 
A projekt során összesen 25 találkozót szervezünk romák számára, ahol az alábbi témákra fókuszálunk: 
- lakhatás: jogok, jogi keretek, lakhatási szolgáltatások és az azokhoz való hozzáférés, állami és   magán támogatások 
- felelős részvétel: miért van szükség egyesületekre és érdekképviseletekre a jogok érvényesítéséhez,   hogyan lehet hatékonyan részt venni a civil életben és a politikában, hogyan lehet egyesületet   alapítani, valamint hogyan dolgozzunk együtt egy közös cél érdekében. 

 • Figyelemfelkeltés és disszemináció 

A lakhatás és a társadalmi befogadás összetett kérdések, mivel mind a lakáspolitikára, mind a romákkal szembeni hozzáállásra vonatkoznak. Ezért a projekt disszeminációs tevékenységeivel a döntéshozókat és a szélesebb társadalmat célozzuk meg. 

A projekt során 20 szemináriumot szervezünk egyetemi hallgatók, köz-, és magán szolgáltatások szociális munkásai  és önkéntesei  számára, amelyek során a romák lakhatási helyzetének javítását szolgáló jó gyakorlatokat mutatunk be. A szemináriumok lehetőséget biztosítanak továbbá a résztvevő szakemberek számára, a lakhatást érintő  jogi és bürokratikus gyakorlatok megvitatására is.  

A projekt konkrét tevékenységei 

 • Tanulmányutak szociális szakemberek számára – sikeres lakhatási projektek és intézmények meglátogatása a programban résztvevő országokban 
 • Nemzetközi kutatás a roma lakhatásról 
 • Jó gyakorlatokat bemutató kiadvány és film készítése, ajánlásokkal a romákat érintő lakhatási kérdések és a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi részvételének elősegítése kapcsán 
 • Szemináriumok egyetemi hallgatók, szociális munkások, önkéntesek részére 
 • Lakhatási kérdésekkel foglalkozó nemzetközi szakmai műhelyek és konferenciák 
 • Sajtómegjelenések 

A projekt várható eredményei 

A roma célcsoport számára 

 • Információátadás a romákat érintő lakhatással kapcsolatos közpolitikákról, szakpolitikákról; 
 • a köz- és magánszolgáltatások igénybevételével összefüggő konfliktusok megelőzése; 
 • az aktív állampolgársággal kapcsolatos tudatosság növelése; 
 • a roma közösségek képessé válnak részt venni a közösségi döntéshozatalban; 
 • az együttműködés, civil részvétel fontosságának megértése. 

A nem roma célcsoport számára 

 • Módszerek és ismeretek átadása a roma integrációval kapcsolatban; 
 • az előítéletek és a sztereotípiák leküzdése; 
 • a cigányság problémáira adott válaszok hatékonyságának növekedése; 
 • a közszféra, a szolgáltatások és az egyetemek közötti szinergiák és együttműködés erősítése. 

A projektet megvalósító szervezetek 
Fondazione Caritas Ambrosiana (koordinátor) - Olaszország
Universitá Degli Studi Di Milano-Bicocca - Olaszország
Comune Di Milano, Olaszország 
TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt., Magyarország 
Autonómia Alapítvány, Magyarország 
Asociatia caritas – Asistenta Sociala Filiala Organizatiei Caritas Alba Iulia, Románia 
Fondation Nationale Des Sciences Politiques, Franciaország 
Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluna, Spanyolország 

A projekt honlapját ITT találja.

A magyar kutatás vezetője: Bernát Anikó

 

A projektet az Európai Unió Jogok, Egyenlőség és Állampolgárság Programja (2014-2020) finanszírozza, a ‘Megkülönböztetés mentességről és a roma integrációról szóló nemzeti vagy nemzetközi projektek’ (REC-RDIS-DISC-AG-2018) pályázati felhívás keretében. A támogatási szerződés száma: 849199.

A projekt időtartama: 24 hónap 
A projekt kezdési időpontja: 2019.10.01. 
A projekt befejezése: 2021.09.21. 
A projektről további információt kérhet az europa@caritasambrosiana.it címen.  

 

eu

 

 

 

rhome

A weboldal tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját.